Home / Tag Archives: Pháp

Tag Archives: Pháp

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần III

(XI) Kinh Tranh luận (Sn 168) Người hỏi: Từ đâu được khởi lên, Các tranh luận, đấu tranh, Than van và sầu muộn, Cùng với tánh xan tham, Mạn và tăng thượng mạn, Kể cả với hai lưỡi, Từ đâu chúng sanh nhiều, Mong Ngài hãy nói lên. Thế Tôn: …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần II

(VI) Kinh Già (Sn 158) Sinh mạng này ngắn thay, Trong trăm năm, rồi chết, Nếu ai sống hơn nữa, Rồi cũng chết vì già. Loài Người sầu vì ngã, Mọi chấp thủ vô thường, Trống không là đời này, Thấy vậy sống không nhà. Vì loài Người nghĩ rằng …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần I

(I) Kinh về Dục (Sn 151) Ai ao ước được dục, Nếu dục được thành tựu, Chắc tâm ý hoan hỷ, Ðược điều con người muốn. Nếu người có dục ấy, Ước muốn được sanh khởi, Các dục ấy bị diệt, Bị khổ như tên đâm. Ai tránh né các …

Xem thêm »

Pháp đường – Pháp thoại phiên tả: Giảng Kinh “Chiếc Lưới Ái Ân” – Phần IV

Bài kệ 21 Vi lão tử sở tứ                                 為  老  死  所  伺 Nhược độc cầu mẫu nhũ               若  犢  求  母  乳 Ly dục diệt ái tích                           離  欲  滅  愛  迹 Xuất võng vô sở tệ                         出  網  無  所  弊 Bị cái già …

Xem thêm »

Pháp đường – Pháp thoại phiên tả: Giảng Kinh “Chiếc Lưới Ái Ân” – Phần III

Bài kệ 11 Nhất thiết ý lưu diễn                      一  切  意  流  衍 Ái kết như cát đằng                       愛  結  如  葛  藤 Duy tuệ phân biệt kiến                   唯  慧  分  別  見 Năng đoạn ý căn nguyên              能  斷  意  根  原 Dòng tâm ý tham …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Ba: Đại Phẩm – Phần IV

(VII) Kinh Sela (Sn 102-112) (Xem kinh Sela, Trung Bộ Kinh, Tập II) (VIII) Kinh Mũi Tên (Sn 112) 574. Sinh mạng của loài Người, Ở đời không ai biết, Không tướng, nhiều phiền toái, Nhỏ nhoi, liên hệ khổ. 575. Không có sự gắng nào, Khiến sống thoát khỏi …

Xem thêm »

Pháp đường – Pháp thoại phiên tả: Giảng Kinh “Chiếc Lưới Ái Ân” – Phần II

Bài kệ 1 Tâm phóng tại dâm hành              心  放  在  婬  行 Dục ái tăng chi điều                       欲  愛  增  枝  條 Phân bố sanh sí thạnh                    分  布  生  熾  盛 Siêu dược tham quả hầu                超  躍  貪  果  猴 Tâm ý đi …

Xem thêm »