Home / Tag Archives: Luật

Tag Archives: Luật

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P7

PHẦN CÓ SINH VẬT – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [631] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi là cung thủ. Và các con quạ làm vị ấy không vui. Vị ấy sau khi …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P6

PHẦN UỐNG RƯỢU – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [575] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn trong khi du hành ở xứ Cetiya đã đi đến ngôi làng Bhaddavatikā. Những người giữ bò, chăn dê, nông phu, khách đi đường đã nhìn thấy đức Thế Tôn từ đàng xa đang …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P5

PHẦN ĐẠO SĨ LÕA THỂ – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [527] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Vesālī, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, có vật thực cứng phát sanh đến hội chúng. Khi ấy, đại đức Ānanda đã trình sự việc ấy lên …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P4

PHẦN VẬT THỰC – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [470] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, ở không xa thành Sāvatthi có phường hội nọ sắp đặt sự thí thực tại phước xá. Các tỳ khưu …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P3

PHẦN GIÁO GIỚI – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [406] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu trưởng lão trong khi giáo giới các tỳ khưu ni có nhận được lợi lộc thuộc về …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P2

PHẦN THẢO MỘC – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [354] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Āḷavī, nơi tháp thờ Aggāḷava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các tỳ khưu ở thành Āḷavī chặt cây và bảo người chặt. Có vị tỳ …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P1

Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pācittiya (ưng đối trị) này được đưa ra đọc tụng. PHẦN NÓI DỐI – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [173] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, Hatthaka con …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VII. Chương NISSAGGIYA (Ưng Xả) (P3)

VII. CHƯƠNG NISSAGGIYA (ƯNG XẢ) (P3) PHẦN BÌNH BÁT – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [117] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Lục Sư thực hiện việc tích trữ nhiều bình bát. …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VII. Chương NISSAGGIYA (Ưng Xả) (P1)

Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! VII. CHƯƠNG NISSAGGIYA (ƯNG XẢ) Bạch chư đại đức, ba mươi điều nissaggiya pācittiya (ưng xả đối trị) này được đưa ra đọc tụng. PHẦN Y – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [1] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): Mục Lục

VII. CHƯƠNG ƯNG XẢ ĐỐI TRỊ (Nissaggiyakaṇḍaṃ) PHẦN Y: 1. Điều học thứ nhất (Cất giữ y dư mười ngày):       [1] Câu chuyện về các tỳ-khưu nhóm Lục Sư. Sự quy định (paññatti) lần thứ nhất.       [2] Câu chuyện về trưởng lão Ānanda. Sự quy định thêm (anupaññatti). …

Xem thêm »

Tạng Luật – Vinayapiṭaka: Giới thiệu

Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó, chủ yếu đề cập …

Xem thêm »