Home / Tag Archives: Hòa thượng Thích Minh Châu

Tag Archives: Hòa thượng Thích Minh Châu

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần III

(XI) Kinh Tranh luận (Sn 168) Người hỏi: Từ đâu được khởi lên, Các tranh luận, đấu tranh, Than van và sầu muộn, Cùng với tánh xan tham, Mạn và tăng thượng mạn, Kể cả với hai lưỡi, Từ đâu chúng sanh nhiều, Mong Ngài hãy nói lên. Thế Tôn: …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần II

(VI) Kinh Già (Sn 158) Sinh mạng này ngắn thay, Trong trăm năm, rồi chết, Nếu ai sống hơn nữa, Rồi cũng chết vì già. Loài Người sầu vì ngã, Mọi chấp thủ vô thường, Trống không là đời này, Thấy vậy sống không nhà. Vì loài Người nghĩ rằng …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần I

(I) Kinh về Dục (Sn 151) Ai ao ước được dục, Nếu dục được thành tựu, Chắc tâm ý hoan hỷ, Ðược điều con người muốn. Nếu người có dục ấy, Ước muốn được sanh khởi, Các dục ấy bị diệt, Bị khổ như tên đâm. Ai tránh né các …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Ba: Đại Phẩm – Phần IV

(VII) Kinh Sela (Sn 102-112) (Xem kinh Sela, Trung Bộ Kinh, Tập II) (VIII) Kinh Mũi Tên (Sn 112) 574. Sinh mạng của loài Người, Ở đời không ai biết, Không tướng, nhiều phiền toái, Nhỏ nhoi, liên hệ khổ. 575. Không có sự gắng nào, Khiến sống thoát khỏi …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Ba: Đại Phẩm – Phần II

(III) Kinh Khéo Thuyết (Sn 78) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana… Thế Tôn nói như sau: – Thành tựu bốn chi phần, này các Tỷ-kheo, lời nói được khéo nói, không phải vụng nói, không có lỗi lầm, không bị người trí …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Ba: Đại Phẩm – Phần I

(I) Kinh Xuất Gia (Sn 72) Ananda: 405. Xuất gia, tôi tán thán, Như Pháp nhãn xuất gia, Sau khi Ngài quán sát, Chấp thuận hạnh xuất gia. 406.Trói buộc, sống gia đình, Tụ hội mọi bụi đời, Phóng khoáng, đời xuất gia, Thấy vậy nên xuất gia. 407. Sau …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Hai: Tiểu Phẩm – Phần VI

(XI) Kinh Ràhula (Sn 58) Thế Tôn: 335. Thường chung sống người hiền, Thầy có khinh miệt không? Người cầm đuốc loài Người, Ðược thầy tôn trọng không? Ràhula: 336. Thường chung sống người hiền, Con không có khinh miệt. Người cầm đuốc loài Người, Thường được con tôn trọng. …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Hai: Tiểu Phẩm – Phần V

(IX) Kinh Thế Nào là Giới (Sn 56) 324. Thế nào là giới đức? Thế nào là chánh hạnh? Cần phải làm tăng trưởng. Thân khẩu ý nghiệp nào? Ðể người chánh nhập cuộc, Ðạt được đích tối thượng? 325. Kính lễ bậc trưởng thượng, Không ganh tị một ai, …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Hai: Tiểu Phẩm – Phần IV

(VII) Kinh Pháp Bà-la-môn (Sn 50) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi nhiều Bà-la-môn đại phú ở Kosala già yếu, cao niên, trưởng lão, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, đi đến Thế Tôn, …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Hai: Tiểu Phẩm – Phần III

(V) Kinh Sùciloma (Sn 47) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú tại Gayà, ở Tamkitamanca tại trú xứ của Dạ-xoa Sùciloma. Lúc bấy giờ, Dạ-xoa Khara, Dạ-xoa Sùciloma đi qua Thế Tôn không bao xa. Dạ-xoa Khara nói với Dạ-xoa Sùciloma: Ðây là Sa-môn. Ðây không phải …

Xem thêm »