Home / Tag Archives: chiếc lưới ái ân

Tag Archives: chiếc lưới ái ân

Pháp đường – Pháp thoại phiên tả: Giảng Kinh “Chiếc Lưới Ái Ân” – Phần IV

Bài kệ 21 Vi lão tử sở tứ                                 為  老  死  所  伺 Nhược độc cầu mẫu nhũ               若  犢  求  母  乳 Ly dục diệt ái tích                           離  欲  滅  愛  迹 Xuất võng vô sở tệ                         出  網  無  所  弊 Bị cái già …

Xem thêm »

Pháp đường – Pháp thoại phiên tả: Giảng Kinh “Chiếc Lưới Ái Ân” – Phần III

Bài kệ 11 Nhất thiết ý lưu diễn                      一  切  意  流  衍 Ái kết như cát đằng                       愛  結  如  葛  藤 Duy tuệ phân biệt kiến                   唯  慧  分  別  見 Năng đoạn ý căn nguyên              能  斷  意  根  原 Dòng tâm ý tham …

Xem thêm »

Pháp đường – Pháp thoại phiên tả: Giảng Kinh “Chiếc Lưới Ái Ân” – Phần II

Bài kệ 1 Tâm phóng tại dâm hành              心  放  在  婬  行 Dục ái tăng chi điều                       欲  愛  增  枝  條 Phân bố sanh sí thạnh                    分  布  生  熾  盛 Siêu dược tham quả hầu                超  躍  貪  果  猴 Tâm ý đi …

Xem thêm »