Đối trị tưởng điên đảo

Ðiên Ðảo (AN 4.49) Vipallāsa, Inversions, 顛倒 (điên đảo) – Này các tỳ-khưu, có bốn tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo này. Thế nào là bốn? (1) Trong vô thường, nghĩ là thường, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo. (2) Trong khổ, …

Xem thêm »

Đoạn trừ các điên đảo: Tu tập từng bước

Nyanatiloka Mahathera, Buddhist Dictionary (1980) vipallāsa: điên đảo (perversions) hay ‘vặn vẹo, bóp méo’ (distortions). – “Có bốn điên đảo về tưởng (saññā-vipallāsa), tâm ý (citta-vipallāsa), và kiến (diṭṭhi-vipallāsa). Bốn điên đảo ấy là gì? Xem những gì vô thường (anicca) là thường; những gì khổ (dukkha) là lạc (vui …

Xem thêm »

(4) Quán tưởng về nguy hại

(4) Tưởng nguy hại – Perception of danger Ādīnavasaññā -過患想 Quá hoạn tưởng Mindfully Facing Disease and Death: Compassionate Advice from Early Buddhist Texts, Bhikkhu Anālayo (2017). pp 220-223 Và này Ānanda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây, này Ānanda, tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc …

Xem thêm »

Mười Tùy Niệm – Ten Recollections (3)

Trích các đoạn kinh Đức Phật dạy về 10 pháp tùy niệm, theo Bhikkhu Bodhi Bản dịch Việt của Hoa thượng Thích Minh Châu Bình Anson trích đoạn và hiệu đính (21/06/2017) 1. NIỆM PHẬT (Buddhānussati) Này Mahānāma, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: “Ðây là Thế Tôn, bậc …

Xem thêm »

Mười Tùy Niệm – Ten Recollections (1)

Mười Tùy Niệm Phẩm Một Pháp (AN 1.296-305) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt (296) Có một pháp, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy …

Xem thêm »

Mười tùy niệm

Mười tùy niệm – Dasa anussatiyo – Ten Recollections – 十随念 (Thập tùy niệm) * Sáu tùy niệm, Six recollections: AN 6.10, AN 6.25, DN 33 * Mười tùy niệm, Ten recollections: AN 1.296-305; Vism VII-VIII Pāli – Anh – Việt – Hán – Hán-Việt 01) Buddhānussati – Recollection of …

Xem thêm »

Khổ thân, khổ tâm: Hai mũi tên

Mũi Tên (Sallatha Sutta, SN 36.6) – Này các tỳ-khưu, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Bậc đa văn thánh đệ tử cũng cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm …

Xem thêm »

Đức Phật là vị y sĩ tối thượng

Tạp A-hàm LƯƠNG Y (大醫王 Đại Y Vương, SĀ 389) Hòa thượng Thích Đức Thắng dịch Việt Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú trong vườn Lộc Dã, Tiên nhân trú xứ, nước Ba-la-nại. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ-khưu: “Có bốn pháp, nếu thành tựu thì …

Xem thêm »