Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG)

 V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) [1] Bạch chư đại đức, mười ba điều saṅghādisesa (tăng tàng) này được đưa ra đọc tụng. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ NHẤT: [301] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi (Xá Vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tu viện của ông Anāthapiṇḍika …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt)

V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt) ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ BA: [399] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi cư ngụ ở trong rừng. Trú xá của đại đức ấy đẹp đẽ, …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt-1)

V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt) ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ SÁU: [496] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavī tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt-2)

V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt) ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ CHÍN [566] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka trong lúc đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): VI. CHƯƠNG ANIYATA (BẤT ĐỊNH)

VI. CHƯƠNG ANIYATA (BẤT ĐỊNH) Bạch chư đại đức, hai điều aniyata (bất định) này được đưa ra đọc tụng. ĐIỀU ANIYATA (BẤT ĐỊNH) THỨ NHẤT: [633] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức …

Xem thêm »