Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Hai – Phẩm Mucalinda

(I) (Udàna 10) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Mucalinda, khi Ngài mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Một – Phẩm Bồ Ðề

(I) (Udàna 1) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ đề, khi mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Mục Lục

Mục Lục     Chương 1: Phẩm Bồ Ðề     Chương 2: Phẩm Muccalinda     Chương 3: Phẩm Nanda     Chương 4: Phẩm Meghiya     Chương 5: Phẩm Trưởng Lão Sona     Chương 6: Phẩm Sanh Ra Ðã Mù     Chương 7: Phẩm Nhỏ     Chương 8: Phẩm Pataligamiya Giới thiệu …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Tập I: Kinh Pháp Cú (Dhammapada) – Phẩm 21-26

XXI. Phẩm Tạp Lục 290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn, Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn.” 291. “Gieo khổ đau cho người, Mong cầu lạc cho mình, Bị hận thù buộc ràng Không sao thoát hận thù.” 292. “Việc đáng làm, …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Tập I: Kinh Pháp Cú – Dhammapada – Mục lục

Mục Lục [01-10] I. Phẩm Song Yếu (001-020) II. Phẩm Không Phóng Dật (021-032) III. Phẩm Tâm (033-043) IV. Phẩm Hoa (044-059) V. Phẩm Kẻ Ngu (060-075) VI. Phẩm Hiền Trí (076-089) VII. Phẩm A-La-Hán (090-099) VIII. Phẩm Ngàn (100-115) IX. Phẩm Ác (116-128) X. Phẩm Hình Phạt (129-145) [11-20] …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – II (Bhikkhuvibhanga II): VIII. Chương PĀCITTIYA (Ưng Đối TRị) (PĀCITTIYAKAṆḌAṂ) – P7

PHẦN CÓ SINH VẬT – ĐIỀU HỌC THỨ NHẤT: [631] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi là cung thủ. Và các con quạ làm vị ấy không vui. Vị ấy sau khi …

Xem thêm »