Home / Kinh Nikaya / Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka-Nikàya / Kinh Tập - Sutta Nipata / Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần II

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần II

(VI) Kinh Già (Sn 158)

 1. Sinh mạng này ngắn thay,
  Trong trăm năm, rồi chết,
  Nếu ai sống hơn nữa,
  Rồi cũng chết vì già.
 2. Loài Người sầu vì ngã,
  Mọi chấp thủ vô thường,
  Trống không là đời này,
  Thấy vậy sống không nhà.
 3. Vì loài Người nghĩ rằng
  Cái này là của tôi,
  Cái ấy bị sự chết,
  Làm hoại diệt hư tàn.
  Biết vậy, bậc Hiền trí,
  Không gọi, không hướng đến,
  Cái này ngã của ta,
  Cái này là của ta.
 4. Như những gì hiện lên,
  Trong giấc ngủ mộng mị,
  Con người khi tỉnh dậy,
  Không còn thấy được gì.
  Cũng vậy ở đời này,
  Người được ưa, ái luyến,
  Rồi sẽ chết mất đi,
  Không ai còn thấy được.
 5. Các loại hạng người ấy
  Ðược thấy và được nghe,
  Nên họ được gọi tên,
  Tên này hay tên khác.
  Với người đã chết đi,
  Chỉ được gọi tên không,
  Vì chỉ có tên suông,
  Sẽ được còn tồn tại.
 6. Tham đắm cái của ta,
  Họ không có từ bỏ,
  Sầu khổ và than van,
  Cùng xan tham keo kiết.
  Do vậy bậc ẩn sĩ,
  Sau khi bỏ chấp thủ,
  Ðã sống một đời sống,
  Thấy được sự an ổn.
 7. Ðối với vị Tỷ-kheo
  Sống thanh vắng một mình,
  Sống tu tập tâm ý,
  Hướng đến hạnh viễn ly,
  Nếp sống vậy được nói,
  Hòa hợp với vị ấy,
  Và không nêu tự ngã,
  Trong hiện hữu của mình.
 8. Vị ẩn sĩ không tựa,
  Không y chỉ một ai,
  Không làm thành thương yêu,
  Không tác thành ghét bỏ.
  Do vậy trong sầu than,
  Trong xan tham keo kiết,
  Như nước trên lá cây,
  Không dính ướt làm nhơ.
 9. Giống như một giọt nước,
  Không dính ướt hoa sen,
  Như nước trên bông sen,
  Khôn dính ướt làm nhơ.
  Ðối với vật thấy nghe,
  Ðược cảm thọ tưởng đến,
  Cũng vậy bậc ẩn sĩ
  Không dính ướt tham đắm.
 10. Do vậy bậc tẩy sạch,
  Không có suy tư đến,
  Ðiều được thấy được nghe,
  Ðược cảm thọ tưởng đến.
  Vị ấy muốn thanh tịnh,
  Không có dựa gì khác,
  Vị ấy không tham đắm,
  Cũng không có ly tham.

(VII) Kinh Tissametteyya (Sn 160)

 1. Tissa Metteyya,
  Tôn giả nói như sau:
  Thế Tôn hãy nói lên,
  Sự tai hại của người,
  Ðắm say về dâm dục,
  Sau khi nghe, chúng con
  Sẽ học tập lời Ngài,
  Lời dạy về viễn ly.
 2. Thế Tôn nói như sau:
  Hỡi này Metteyya,
  Ai đắm say dâm dục,
  Quên mất lời giảng dạy,
  Rơi vào đường tà vạy,
  Nếp sống ấy không thánh.
 3. Ai trước sống một mình,
  Nay rơi vào dâm dục,
  Như xe bị nghiêng ngã,
  Người ấy ở trong đời,
  Ðược gọi là phàm phu,
  Ðược gọi là hạ liệt.
 4. Tiếng tốt có từ trước,
  Người ấy bị tổn giảm,
  Thấy vậy hãy học tập,
  Từ bỏ sự dâm dục.
 5. Chi phối bởi suy tư,
  Trầm ngâm như kẻ nghèo,
  Nghe tiếng trách người khác,
  Như kẻ bị thất vọng.
 6. Bị người khác buộc tội,
  Nó làm các đao kiếm,
  Trở thành người tham lớn,
  Chấp thủ điều vọng ngôn.
 7. Ðược danh là Hiền trí,
  An trú sống một mình,
  Nếu rơi vào dâm dục,
  Sầu não như kẻ ngu.
 8. Thấy nguy hại như vậy,
  Bậc ẩn sĩ trước sau,
  Kiên trì sống cô độc,
  Không thực hành dâm dục.
 9. Hãy học tập viễn ly,
  Ðây hạnh thánh tối thượng,
  Không nghĩ mình tối thắng,
  Dầu gần được Niết-bàn.
 10. Sở hành bậc ẩn sĩ,
  Trống không, không mong dục,
  Bậc vượt khỏi bộc lưu,
  Ðược các người ở đời,
  Bị tham dục trói buộc,
  Ganh tị và thèm muốn.

(VIII) Kinh Pasùra (Sn 161)

 1. Ở đây chính thanh tịnh,
  Họ thuyết giảng như vậy,
  Họ nói trong pháp khác,
  Không có sự thanh tịnh,
  Họ nói chỗ y chỉ,
  Ở đây là thanh tịnh,
  Họ rộng rãi an trú,
  Trong sự thật của mình.
 2. Những ai muốn tranh luận,
  Sau khi vào hội chúng,
  Họ công kích lẫn nhau,
  Họ gọi nhau là ngu,
  Họ đi đến người khác,
  Và khởi lên tranh luận,
  Họ muốn được tán thán,
  Họ gọi chúng thiện xảo.
 3. Ham mê thích tranh luận,
  Ở giữa các hội chúng,
  Ước muốn được tán thán,
  Họ sợ hãi thất bại,
  Khi bị đánh thất bại,
  Họ trở thành rủn chí,
  Bị chê, họ nổi giận,
  Kẻ tìm lỗi người khác.
 4. Khi các nhà thẩm sát,
  Phê bình các câu hỏi,
  Tuyên bố cuộc tranh luận,
  Ði đến chỗ thất bại,
  Kẻ nói lời hạ liệt,
  Than khóc và sầu não,
  Họ rên rỉ than van,
  Nó đã đánh bại ta.
 5. Giữa các vị Sa-môn,
  Các tranh luận khởi lên,
  Trong các tranh luận này,
  Có chiến thắng chiến bại.
  Do thấy rõ như vậy,
  Không vui thích tranh luận
  Dầu có được tán thán,
  Cũng không lợi ích gì.
 6. Hay trong tranh luận này,
  Nó được lời tán thán,
  Sau khi đã nói lên,
  Chính giữa các hội chúng.
  Do vậy nó vui cười,
  Nó tự hào kiêu hãnh,
  Ðạt được mục đích ấy,
  Như tâm ý nói lên.
 7. Cái làm nó cống cao,
  Cũng là đất hại nó,
  Tuy vậy nó vẫn nói,
  Lời cống cao kiêu mạn,
  Khi thấy được như vậy,
  Hãy đừng có tranh luận,
  Bậc thiện xảo nói rằng,
  Thanh tịnh không do vậy.
 8. Cũng như bậc anh hùng,
  Nuôi dưỡng đồ ăn vua,
  La hét muốn tìm cầu,
  Một địch thủ anh hùng,
  Ôi anh hùng hãy tránh,
  Chỗ nào có vị ấy,
  Từ trước đã không có,
  Sự đấu tranh như vậy.
 9. Những ai chấp tri kiến,
  Tranh luận về kiến ấy,
  Tuyên bố thuyết giảng rằng:
  Chỉ đây là sự thật,
  Ông hãy nói với họ,
  Ở đây không tranh luận,
  Ông hãy nói thêm rằng
  Ở đây không địch thủ.
 10. Cuộc chiến đấu đã tàn,
  Những ai sống như vậy,
  Không có sự va chạm,
  Giữa kiến này kiến khác,
  Hỡi này Pasùra!
  Ông được gì nơi họ,
  Với người không chấp thủ,
  Một sự gì tối thượng?
 11. Vậy Ông hãy đi đến,
  Suy tư ngẫm nghĩ kỹ,
  Với tâm ý suy tư,
  Trên những loại tri kiến,
  Hãy hoà đồng chung hợp,
  Với bậc đã tẩy sạch,
  Ông không có thể không
  Cùng vị ấy tiến bước.

(IX) Kinh Màgandiya (SN 163)

Thế Tôn:

 1. Sau khi thấy khát ái,
  Bất lạc và tham đắm,
  Không thể có ưa muốn,
  Ðối với sự dâm dục.
  Sao, với bao đầy tràn,
  Nước tiểu, phân uế này,
  Ta không có ước muốn,
  Với chân động chạm nó.

Màgandiya:

 1. Nếu Ngài không ước muốn:
  Ngọc báu như thế này,
  Nữ nhân được mong cầu,
  Bởi rất nhiều đế vương,
  Hãy nói như thế nào,
  Là tri kiến của Ngài,
  Giới cấm và sinh mạng,
  Cùng sự hữu phát sanh
  .

Thế Tôn:

 1. Thế Tôn liền trả lời,
  Cho Màgandiya,
  Với Ta không có nói,
  Ta nói như thế này,
  Sau khi quán sát kỹ
  Sự chấp thủ trong pháp,
  Trong tất cả tri kiến,
  Ta không có chấp trước,
  Ta thấy sự cất chứa,
  Tịch tịnh trong nội tâm.

Màgandiya:

 1. Màgandiya nói:
  Các lý thuyết quyết định,
  Ngài nói vị ẩn sĩ,
  Không nắm giữ thuyết nào.
  Còn về ý nghĩa này,
  Của hai chữ nội tịnh,
  Thế nào là bậc Hiền trí,
  Hiểu biết hai chữ ấy?

Thế Tôn:

 1. Thế Tôn nói như sau:
  Này Màgandiya,
  Không phải từ tri kiến,
  Từ truyền thống, từ trí,
  Không phải từ giới cấm,
  Thanh tịnh được đem đến.
  Người ta nói như vậy,
  Nhưng cũng không phải là
  Không kiến, không truyền thống,
  Không trí, không giới cấm,
  Từ bỏ tất cả chúng,
  Không chấp thủ sự gì,
  Bậc thiện không y chỉ,
  Không ước muốn sanh hữu.

Màgandiya:

 1. Màgandiya nói:
  Nếu không từ tri kiến,
  Từ truyền thống, từ trí,
  Không phải từ giới cấm,
  Thanh tịnh được đưa đến.
  Người ta nói như vậy,
  Cũng không phải không kiến,
  Không truyền thống, không trí,
  Không giới luật giới cấm,
  Thanh tịnh được đem đến
  Con nghĩ rằng pháp vậy,
  Là pháp kẻ ngu si,
  Vì rằng thật có người,
  Nhờ kiến đến thanh tịnh.

Thế Tôn:

 1. Thế Tôn nói như sau:
  Này Màgandiya,
  Nếu y vẫn tri kiến,
  Ông còn tiếp tục hỏi,
  Chính do những chấp thủ,
  Ði đến sự ngu si,
  Từ đó, Ông không thấy,
  Một chút gì về tưởng,
  Do vậy, Ông chớ thấy,
  Tất cả là ngu si.
 2. Bằng ta thắng hơn ta,
  Hay thấp kém hơn ta,
  Ai suy nghĩ như vậy,
  Do vậy đấu tranh khởi,
  Ai không bị dao động
  Bởi ba vấn đề ấy,
  Như vậy, đối vị ấy,
  Không bằng, không thù thắng.
 3. Sao Bà-la-môn ấy
  Lại nói: “Ðây sự thật “,
  Ðây chính là nói láo,
  Ðể gây nên tranh luận,
  Với ai không hề có,
  Bằng nhau, không bằng nhau.
  Do đâu nó có thể,
  Mắc vào tranh luận được.
 4. Ðoạn tận mọi nhà cửa,
  Sống là kẻ không nhà,
  Ẩn sĩ không thân thiết,
  Với một ai ở làng,
  Trống không các dục vọng,
  Không xem trọng sự gì,
  Không nói chuyện tranh luận,
  Với một ai ở đời.
 5. Vị ấy sống viễn ly,
  Mọi sự việc ở đời,
  Bậc Long tượng không chấp,
  Và không nói đến họ.
  Như hoa sen có gai,
  Sanh ra ở trong nước,
  Không bị nước và bùn,
  Mắc dính và thấm ướt.
  Như vậy bậc ẩn sĩ,
  Nói an tịnh, không tham,
  Không bị dục và đời,
  Mắc dính và thấm ướt.
 6. Bậc trí, không do kiến,
  Cũng không do thọ tưởng,
  Ði đến sự kiêu mạn,
  Không có tham dự vào,
  Không để cho hành động,
  Cho truyền thống dắt dẫn,
  Không để bị chi phối,
  Trong trú xứ của ý.
 7. Người không ưa thích tưởng,
  Không có bị trói buộc,
  Vị được tuệ giải thoát,
  Không có sự si mê,
  Và những ai chấp thủ,
  Tư tưởng và tri kiến,
  Người ấy sống xung đột,
  Với mọi người ở đời.

(X) Kinh Trước khi bị hủy hoại (Sn 166)

Người hỏi:

 1. Người sống đời an tịnh,
  Kiến và giới thế nào?
  Con hỏi Gotama,
  Là bậc người tối thượng.

Thế Tôn:

 1. Thế Tôn đáp như sau:
  Ly ái trước thân hoại,
  Không y chỉ ban đầu,
  Không y chỉ cuối cùng,
  Không kể đến vật giữa,
  Không có ưa thích nào.
 2. Không phẫn nộ, không sợ,
  Không khoa đại, không hối,
  Nói hòa nhã, không động,
  Bậc ẩn sĩ thận ngôn.
  Không ước vọng tương lai,
  Không sầu muộn quá khứ,
  Thấy viễn ly giữa xúc,
  Không để kiến dắt dẫn.
 3. Sống riêng, không man trá,
  Không thích, không xan tham,
  Không xông xáo nhàm chán,
  Không đi đến hai lưỡi.
 4. Không mê vật khả ái,
  Cũng không có quá mạn,
  Nhu hòa, nhưng ứng biện,
  Không vọng tín, không tham.
 5. Không tu tập vì lợi,
  Không được lợi, không sân,
  Không bị ái kích thích,
  Không đam mê các vị.
 6. Thường trú xả, chánh niệm,
  Ở đời, không nghĩ mình,
  Bằng hơn hay thua người,
  Vị ấy, không bồng bột.
 7. Không y chỉ một ai,
  Biết pháp, không y chỉ,
  Vị ấy không có ái,
  Ðối với hữu, phi hữu.
 8. Ta gọi vị an tịnh,
  Không mong cầu các dục,
  Vị ấy không triền phược,
  Vượt khỏi các tham trước.
 9. Vị ấy không con cái,
  Thú vật, ruộng, đất đai,
  Không có gì nắm lấy,
  Là ta, là không ta.
 10. Phàm phu có buộc tội,
  Hoặc Sa-môn, Phạm chí,
  Vị ấy không quan tâm,
  Trong lời nói không động,
 11. Không tham, không xan lẫn,
  Ẩn sĩ không nói cao,
  Không nói bằng, nói thấp,
  Không đi đến thời kiếp,
  Vì vị ấy vượt khỏi,
  Sự chi phối thời kiếp.
 12. Ai không có vật gì,
  Không có, không sầu muộn,
  Không đi đến các pháp,
  Vị ấy gọi an tịnh.

Nên xem

Năm hiểm nguy khi đặt lòng tin hoàn toàn vào một cá nhân

Tịnh tín đối với một người (AN 5:250) – Có năm nguy hại này, này …