Home / Kinh Nikaya / Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka-Nikàya / Kinh Tập - Sutta Nipata / Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần I

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Tập – Sutta Nipata: Chương Bốn: Phẩm Tám – Phần I

(I) Kinh về Dục (Sn 151)

 1. Ai ao ước được dục,
  Nếu dục được thành tựu,
  Chắc tâm ý hoan hỷ,
  Ðược điều con người muốn.
 2. Nếu người có dục ấy,
  Ước muốn được sanh khởi,
  Các dục ấy bị diệt,
  Bị khổ như tên đâm.
 3. Ai tránh né các dục
  Như chân tránh đầu rắn,
  Chánh niệm vượt thoát được,
  Ái triền này ở đời.
 4. Người nào tham đắm dục,
  Ruộng đất, vàng, bò, ngựa,
  Người nô tỳ, phục vụ,
  Nữ nhân và bà con.
 5. Như người không sức lực,
  Bị các dục chinh phục,
  Tai họa dẫm đạp nó,
  Khổ đau bước theo nó,
  Như nước ùa tràn vào,
  Chiếc thuyền bị vỡ nát.
 6. Do vậy người thường niệm,
  Từ bỏ các loài dục,
  Bỏ dục, vượt bộc lưu,
  Tát thuyền đến bờ kia.

(II) Kinh Hang Ðộng tám kệ (Sn 151)

 1. Chúng sanh vào trong hang,
  Chấp chặt bị bao trùm,
  Người có thái độ vậy,
  Chìm sâu trong si mê.
  Hạnh viễn ly với nó,
  Như vậy thật xa vời,
  Các dục ở trong đời,
  Không dễ gì đoạn tận.
 2. Dục cầu làm nhân duyên,
  Bị lạc hữu trói buộc,
  Họ rất khó giải thoát,
  Không thể có người khác,
  Ðến giải thoát cho mình,
  Họ cầu việc đã qua,
  Họ mong việc chưa lại;
  Họ tham đắm các dục,
  Những dục này hiện tại,
  Và những dục quá khứ.
 3. Ai tham đắm các dục,
  Bị trí buộc si mê,
  Họ xan tham keo kiết.
  An trú trên bất chánh,
  Khi rơi vào đau khổ,
  Họ sầu muộn than khóc,
  Ở đây sau khi chết,
  Tương lai sẽ thế nào?
 4. Do vậy ở tại đây,
  Con người cần học tập,
  Những gì mình biết được,
  Là bất chánh ở đời.
  Do nhân duyên như vậy,
  Mà sống không bất chánh,
  Vì rằng bậc Thánh nói:
  Ngắn thay, sanh mạng này.
 5. Ta thấy ở trên đời,
  Loài Người run, sợ hãi,
  Ði đến khát ái này,
  Trong những loại sanh hữu.
  Phàm những người thấp kém,
  Than van trước miệng chết,
  Chưa viễn ly khát ái,
  Ðối với hữu, phi hữu.
 6. Hãy nhìn những người ấy,
  Run sợ trong tự ngã,
  Như cá chỗ ít nước,
  Trong dòng sông khô cạn,
  Thấy được sự kiện này,
  Hãy sống không của ta,
  Không làm sự việc gì,
  Khiến tham đắm các hữu.
 7. Hãy nhiếp phục ước muốn,
  Ðối với hai cực đoan,
  Nhờ liễu tri các xúc,
  Không còn có tham đắm,
  Cái gì tự ngã trách,
  Cái ấy không có làm,
  Bậc trí không bị nhớp,
  Bởi những gì thấy nghe.
 8. Do liễu tri các tưởng,
  Vượt qua khỏi bộc lưu,
  Bậc Mâu-ni không nhiễm,
  Ðối với mọi chấp thủ,
  Với mũi tên rút ra,
  Sở hành không phóng dật,
  Không cầu mong đời này,
  Không mong ước đời sau.

(III) Kinh Sân Hận tám kệ (Sn 153)

 1. Thật có một số người
  Nói lên với ác ý,
  Và thật cũng có người,
  Nói lên ý chân thật.
  Dầu có lời nói gì,
  ẩn sĩ không liên hệ,
  Do vậy bậc Mâu-ni,
  Không chỗ nào hoang vu.
 2. Người ước muốn dắt dẫn,
  Thiên trú điều sở thích,
  Làm sao từ bỏ được,
  Ðiều tà kiến của mình,
  Khi tự mình tác thành,
  Quan điểm riêng của mình,
  Như điều nọ được biết,
  Hãy để nó nói vậy.
 3. Người không có ai hỏi,
  Lại nói cho người khác,
  Biết đến những giới cấm,
  Của tự cá nhân mình.
  Bậc thiện xảo nói rằng,
  Như vậy không Thánh pháp,
  Nếu ai tự nói lên
  Lời tán thán tự ngã.
 4. Vị Tỷ-kheo an tịnh,
  Sống hết sức tịch tịnh,
  Khi tán thán giới đức,
  Không nói “Tôi là vậy”.
  Bậc thiện xảo nói rằng
  Như vậy là Thánh pháp
  Với vị ấy đề cao,
  Ở đời, không khởi lên.
 5. Với những ai các pháp,
  Ðược sửa soạn tác thành,
  Ðược đặt ra phía trước,
  Không phải không tranh luận,
  Khi đã thấy lợi ích,
  Trên tự thân của mình,
  Y đấy, duyên dao động,
  Ðạt được sự tịch tịnh.
 6. Ðối với các thiên kiến,
  Không dễ gì vượt qua,
  Thẩm sát các pháp xong,
  Mới tác thành chấp trước.
  Do vậy là con người,
  Ðối với trú xứ ấy,
  Có khi quyết từ bỏ,
  Có khi chấp nhận Pháp.
 7. Vị tẩy sạch loại bỏ,
  Không tìm được ở đời,
  Các kiến được sửa soạn,
  Ðối với hữu, phi hữu.
  Bỏ man trá, kiêu mạn,
  Vị tẩy sạch loại bỏ,
  Vị ấy đi với gì,
  Vị ấy không chấp thủ.
 8. Với ai có chấp thủ,
  Bị chỉ trích trong Pháp,
  Với ai không chấp thủ,
  Lấy gì có thể nói?
  Chính đối với vị ấy,
  Ngã, phi ngã đều không,
  Vị ấy đã tẩy sạch,
  Mọi tà kiến ở đời.

(V) Kinh Thanh Tịnh tám kệ (Sn 154)

 1. Ta thấy vị thanh tịnh,
  Vị tối thượng, không bệnh,
  Sự thanh tịnh con người,
  Với tri kiến, đạt được.
  Nắm giữ quan điểm này.
  Xem đấy là tối thượng,
  Vị này sẽ xem trí,
  Là tùy quán thanh tịnh.
 2. Nếu thanh tịnh con người,
  Do tri kiến đạt được,
  Hay với trí vị ấy,
  Từ bỏ sự đau khổ
  Vị ấy có sanh y,
  Ngoài Thánh đạo được tịnh,
  Vị ấy nói như vậy,
  Do tri kiến cá nhân.
 3. Bà-la-môn không nói,
  Ngoài Thánh đạo được tịnh,
  Với điều được thấy nghe,
  Giới đức, được thọ tưởng;
  Với công đức, ác đức,
  Vị ấy không nhiễm trước,
  Từ bỏ mọi chấp ngã,
  Không làm gì ở đời.
 4. Từ bỏ tri kiến cũ,
  Y chỉ tri kiến mới,
  Ði đến sự tham đắm,
  Không vượt qua ái dục;
  Họ nắm giữ chấp trước,
  Họ từ bỏ xa lánh,
  Như khỉ thả cành này,
  Rồi lại nắm cành khác,
 5. Người tự mình chấp nhận,
  Các chủng loại giới cấm,
  Ði chỗ cao chỗ thấp,
  Sống bị tưởng chi phối;
  Người có trí rộng lớn,
  Nhờ trí tuệ, quán pháp,
  Có trí, không đi đến
  Các pháp cao và thấp.
 6. Vị ấy đạt thù thắng,
  Trong tất cả các pháp,
  Phàm có điều thấy, nghe,
  Hay cảm thọ, tưởng đến;
  Với vị tri kiến vậy,
  Sống đời sống rộng mở,
  Không bị ai ở đời,
  Có thể chi phối được.
 7. Họ không tác thành gì,
  Họ không đề cao gì,
  Họ không có nói lên,
  Ðây tối thắng thanh tịnh,
  Không dính líu tham đắm,
  Mọi chấp trước triền phược,
  Họ không tạo tham vọng,
  Bất cứ đâu ở đời.
 8. Với vị Bà-la-môn
  Ðã vượt khỏi biên giới,
  Sau khi biết và thấy,
  Không có kiến chấp trước.
  Tham ái không chi phối,
  Cũng không tham, ly tham,
  Vị ấy ở đời này,
  Không chấp thủ gì khác.

(V) Kinh Tối Thắng tám kệ (Sn 156)

 1. Ai thiên trú trong kiến,
  Xem kiến ấy tối thắng,
  Ở đời đặt kiến ấy,
  Vào địa vị tối thượng.
  Người ấy nói tất cả,
  Người khác là hạ liệt,
  Do vậy không vượt khỏi,
  Sự tranh luận ở đời.
 2. Khi nó thấy lợi ích,
  Ðến với tự ngã nó,
  Ðối với vật thấy nghe,
  Giới đức hay thọ tưởng;
  Vị ấy ở tại đấy,
  Liền chấp trước nắm giữ,
  Nó thấy mọi người khác,
  Là hạ liệt thấp kém.
 3. Người y chỉ kiến ấy,
  Thấy người khác hạ liệt,
  Bậc thiện nói như vậy,
  Ðấy là sự trói buộc;
  Do vậy đối thấy nghe,
  Thọ, tưởng hay giới cấm,
  Bậc Tỷ-kheo không có
  Y chỉ, nương tựa vào.
 4. Chớ có tác thành ra
  Tri kiến ở trên đời,
  Từ ở nơi chánh trí,
  Hay từ nơi giới đức,
  Không bận tâm so sánh,
  Tự ngã bằng người khác,
  Không có suy nghĩ đến,
  Ðây “liệt ” hay đây “thắng”.
 5. Ðoạn tận, từ bỏ ngã,
  Không chấp thủ sự gì,
  Không tác thành, dựng nên,
  Nương tựa ở nơi trí,
  Chân thật giữa tranh chấp
  Không theo phe phái nào,
  Vị ấy không đi theo
  Một loại tri kiến nào.
 6. Với ai, hay cực đoan,
  Không có hướng nguyện gì,
  Với hữu và phi hữu,
  Hay đời này đời sau,
  Vị ấy không an trú,
  Tại một trú xứ nào,
  Từ bỏ mọi chấp thủ,
  Ðối với tất cả pháp.
 7. Ðối vị ấy ở đây,
  Những gì được thấy nghe,
  Ðược cảm thọ tưởng đến,
  Chút suy tưởng cũng không;
  Vị Bà-la-môn ấy
  Không chấp thủ tri kiến,
  Không ai ở đời này
  Có thể chi phối được.
 8. Họ không tác thành gì,
  Họ không đề cao gì,
  Các pháp không được họ,
  Chấp trước nắm giữ gì
  Không một Phạm chí nào,
  Bị giới cấm dắt dẫn,
  Ði đến bờ bên kia,
  Vị ấy không trở lui.

Nên xem

Năm hiểm nguy khi đặt lòng tin hoàn toàn vào một cá nhân

Tịnh tín đối với một người (AN 5:250) – Có năm nguy hại này, này …