Home / Kinh Nikaya / Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya: Giới thiệu – Mục lục

Tăng Chi Bộ Kinh Anguttara Nikàya: Giới thiệu – Mục lục

Giới thiệu:

Kinh Anguttara Nikàya, dịch là Kinh Tăng Chi Bộ, là bộ thứ tư trong năm bộ kinh tạng Pali: Dìgha Nikàya (Kinh Trường Bộ), Majjhima Nikàya (Kinh Trung Bộ), Samyutta Nikàya (Kinh Tương Ưng Bộ), Anguttara Nikàya (Kinh Tăng Chi Bộ), và Khuddaka Nikàya (Kinh Tiểu Bộ).

Bộ kinh nầy được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch từ tạng Pali sang Việt ngữ năm 1976-1977, và được Viện Phật Học Vạn Hạnh, Sài Gòn, ấn hành năm 1980-1981. Trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được hiệu đính thành 4 tập và tái bản năm 1996, qua số thứ tự 21, 22, 23, và 24.

Kinh Tăng Chi Bộ là một bộ kinh được sắp theo pháp số, từ một pháp đến mười một pháp, phân thành 11 chương (nipàtas). Mỗi chương lại chia thành nhiều phẩm (vaggas). Chương Một Pháp (Ekaka Nipàta) gồm các kinh đề cập đến một pháp. Chương Hai Pháp (Duka Nipàta) gồm các kinh có liên quan đến hai pháp, v.v… và tuần tự như thế đến Chương Mười Một Pháp (Ekàdasaka Nipata) gồm các kinh có đề cập đến 11 pháp. Tổng cộng số kinh được ghi nhận là 2,308 bài kinh, nhưng con số này không thống nhất vì số kinh phân biệt không được rõ ràng, và có học giả tính theo số đoạn, tổng cộng là 7,557.

Kinh Tăng Chi Bộ của tạng Pali có bộ chữ Hán tương đương là Kinh Tăng Nhất A-hàm (Ekottara-Agama) do ngài Tăng-già Ðề-bà (Sanghadeva) dịch từ bộ chữ Sanskrit năm 397 TL, trong đời nhà Tiền Tần, và đã được quí ngài Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Thích Thanh Từ dịch sang Việt văn (Ðại tạng kinh Việt Nam, số 25, 26, 27).

(Bình Anson, tháng 09-2000)

——————-

Mục Lục Tổng Quát

Chương Một Pháp

Phẩm 01-14

01. Phẩm Sắc
02. Phẩm Ðoạn Triền Cái
03. Phẩm Khó Sử Dụng
04. Phẩm Không Ðiều Phục
05. Phẩm Ðặt Hướng Và Trong Sáng
06. Phẩm Búng Ngón Tay
07. Phẩm Tinh Tấn
08. Phẩm Làm Bạn Với Thiện
09. Phẩm Phóng Dật
10. Phẩm Phi Pháp
11. Phẩm Thứ Mười Một
12. Phẩm Vô Phạm
13. Phẩm Một Người
14. Phẩm Người Tối Thắng

Phẩm 15-21

15. Phẩm Không Thể Có Ðược
16. Phẩm Một Pháp
17. Phẩm Chủng Tử
18. Phẩm Makkhali
19. Phẩm Không Phóng Dật
20. Phẩm Thiền Ðịnh (1)
21. Phẩm Thiền Ðịnh (2)

Chương Hai Pháp

Phẩm 01-04

01. Phẩm Hình Phạt
02. Phẩm Tranh Luận
03. Phẩm Người Ngu
04. Phẩm Tâm Thăng Bằng

Phẩm 05-17

05. Phẩm Hội Chúng
06. Phẩm Người
07. Phẩm Lạc
08. Phẩm Tướng
09. Phẩm Các Pháp
10. Phẩm Kẻ Ngu
11. Phẩm Các Hy Vọng
12. Phẩm Hy Cầu
13. Phẩm Bố Thí
14. Phẩm Ðón Chào
15. Phẩm Nhập Ðịnh
16. Phẩm Phẫn Nộ
17. Phẩm Thứ Mười Bảy

Chương Ba Pháp

Phẩm 01-04

01. Phẩm Người Ngu
02. Phẩm Người Ðóng Xe
03. Phẩm Người
04. Phẩm Sứ Giả Của Trời

Phẩm 05-07

05. Phẩm Nhỏ
06. Phẩm Các Bà-la-môn
07. Phẩm Lớn

Phẩm 08-10

08. Phẩm Ananda
09. Phẩm Sa-môn
10. Phẩm Hạt Muối

Phẩm 11-16

11. Phẩm Chánh Giác
12. Phẩm Ðọa Xứ
13. Phẩm Kusinàra
14. Phẩm Kẻ Chiến Sĩ
15. Phẩm Cát Tường
16. Phẩm Lõa Thể

Chương Bốn Pháp

Phẩm 01-03

01. Phẩm Bhandagàma
02. Phẩm Hành
03. Phẩm Uruvelà

Phẩm 04-06

04. Phẩm Bánh Xe
05. Phẩm Rohitassa
06. Phẩm Nguồn Sanh Phước

Phẩm 07-12

07. Phẩm Nghiệp Công Ðức
08. Phẩm Không Hý Luận
09. Phẩm Không Có Rung Ðộng
10. Phẩm Asura
11. Phẩm Mây Mưa
12. Phẩm Kesi

Phẩm 13-18

13. Phẩm Sợ Hãi
14. Phẩm Loài Người
15. Phẩm Ánh Sáng
16. Phẩm Các Căn
17. Phẩm Ðạo Hành
18. Phẩm Tư Tâm Sở

Phẩm 19-21

19. Phẩm Chiến Sĩ
20. Ðại Phẩm
21. Phẩm Bậc Chân Nhân

Phẩm 22-28

22. Phẩm Ô Uế
23. Phẩm Diệu Hạnh
24. Phẩm Nghiệp
25. Phẩm Sợ Hãi Phạm Tội
26. Phẩm Thắng Trí
27. Phẩm Nghiệp Ðạo
28. Phẩm Tham

Chương Năm Pháp

Phẩm 01-06

01. Phẩm Sức Mạnh Hữu Học
02. Phẩm Sức Mạnh
03. Phẩm Năm Phần
04. Phẩm Sumana
05. Phẩm Vua Munda
06. Phẩm Triền Cái

Phẩm 07-12

07. Phẩm Tưởng
08. Phẩm Chiến Sĩ
09. Phẩm Trưởng Lão
10. Phẩm Kakudha
11. Phẩm An Ổn Trú
12. Phẩm Andhakavinda

Phẩm 13-18

13. Phẩm Bệnh
14. Phẩm Vua
15. Phẩm Tikandaki
16. Phẩm Diệu Pháp
17. Phẩm Hiềm Hận
18. Phẩm Nam Cư Sĩ

Phẩm 19-26

19. Phẩm Rừng
20. Phẩm Bà-la-môn
21. Phẩm Kimbila
22. Phẩm Mắng Nhiếc
25. Phẩm Ác Hành
23. Phẩm Du Hành Dài
26. Phẩm Cụ Túc Giới
24. Phẩm Trú Tại Chỗ

Chương Sáu Pháp

Phẩm 01-03

01. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính
02. Phẩm Cần Phải Nhớ
03. Phẩm Trên Tất Cả

Phẩm 04-05

04. Phẩm Chư Thiên 05. Phẩm Dhammika

Phẩm 06-12

06. Ðại Phẩm
07. Phẩm Chư Thiên
08. Phẩm A-la-hán
09. Phẩm Mát Lạnh
10. Phẩm Lợi Ích
11. Phẩm Ba Pháp
12. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp Trong Phẩm

Chương Bảy Pháp

Phẩm 01-03

01. Phẩm Tài Sản
02. Phẩm Tùy Miên
03. Phẩm Vaji (Bạt-kỳ)

Phẩm 04-06

04. Phẩm Chư Thiên
05. Phẩm Ðại Tế Ðàn
06. Phẩm Không Tuyên Bố

Phẩm 07-09

07. Ðại Phẩm
08. Phẩm Về Luật
09. Phẩm Các Kinh Không Nhiếp

Chương Tám Pháp

Phẩm 01-03

01. Phẩm Từ
02. Phẩm Lớn
03. Phẩm Gia Chủ

Phẩm 04-06

04. Phẩm Bố Thí
05. Phẩm Ngày Trai Giới
06. Phẩm Gotamì

Phẩm 07-10

07. Phẩm Ðất Rung Ðộng
08. Phẩm Song Ðôi
09. Phẩm Niệm
10. Tham Ái

Chương Chín Pháp

Phẩm 01-03

01. Phẩm Chánh Giác
02. Phẩm Tiếng Rống Sư Tử
03. Phẩm Chỗ Cư Trú Các Hữu Tình

Phẩm 04-10

04. Ðại Phẩm
05. Phẩm Pancala
06. Phẩm An Ổn
07. Phẩm Niệm Xứ
08. Phẩm Chánh Cần
09. Phẩm Bốn Như Ý Túc
10. Phẩm Tham

Chương Mười Pháp

Phẩm 01-03

01. Phẩm Lợi Ích
02. Phẩm Hộ Trì
03. Phẩm Lớn

Phẩm 04-06

04. Phẩm Upàli và Ananda
05. Phẩm Mắng Nhiếc
06. Phẩm Tâm Của Mình

Phẩm 07-09

07. Phẩm Song Ðôi
08. Phẩm Ước Nguyện
09. Phẩm Trưởng Lão

Phẩm 10-12

10. Phẩm Nam Cư Sĩ
11. Phẩm Sa-môn Tưởng
12. Phẩm Ði Xuống

Phẩm 13-22

13. Phẩm Thanh Tịnh
14. Phẩm Thiên Lương
15. Phẩm Thánh Ðạo
16. Phẩm Người
17. Phẩm Janussoni
18. Phẩm Thiện Lương
19. Phẩm Thánh Ðạo
20. Phẩm Các Hạng Người
21. Phẩm Thân Do Nghiệp Sanh
22. Phẩm Không Có Ðầu Ðề

Chương Mười Một Pháp

Phẩm 01-03

01. Phẩm Y Chỉ
02. Phẩm Tùy Niệm
03. Phẩm Tổng Kết

————-

Các bài trích giảng

[*] Giới thiệu Chương Bốn Pháp, Tăng Chi Bộ. HT Thích Minh Châu.
[*] Giới thiệu Chương Năm Pháp và Sáu Pháp, Tăng Chi Bộ. HT Thích Minh Châu.
[*] Bốn pháp đưa đến hạnh phúc.  HT Thích Minh Châu.
[*] Đạo lý. HT Thích Thiện Châu.
[*] Các vị Đại đệ tử của Đức Phật. Bình Anson.

Nên xem

Năm hiểm nguy khi đặt lòng tin hoàn toàn vào một cá nhân

Tịnh tín đối với một người (AN 5:250) – Có năm nguy hại này, này …