Home / Kinh Nikaya / Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta-Nikàya: Giới thiệu

Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta-Nikàya: Giới thiệu

Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp xếp và kết nhóm theo từng loại chủ đề, gọi là Tương Ưng (Samyutta). Có tất cả là 56 Tương Ưng, được bố trí vào 5 tập, gọi là 5 Thiên (Vagga):

    1. Thiên Có Kệ (Sagàthàvagga Samyuttapàli): 11 Tương Ưng
    2. Thiên Nhân Duyên (Nidànavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
    3. Thiên Uẩn (Khandavagga Samyuttapàli): 13 Tương Ưng
    4. Thiên Sáu Xứ (Salàyatanavagga Samyuttapàli): 10 Tương Ưng
    5. Thiên Ðại Phẩm (Mahàvagga Samyuttapàli): 12 Tương Ưng

Bộ kinh đã được Hòa thượng Thích Minh Châu dịch sang Việt ngữ và Thiền viện Vạn Hạnh phát hành trong đầu thập niên 1980. Sau đó, trong chương trình phiên dịch và ấn hành Ðại tạng kinh Việt Nam, bộ kinh được tái bản năm 1993 và có số thứ tự từ 12 đến 16.

Trong hệ A-hàm của Hán tạng, bộ kinh tương đương là Tạp A-hàm, đã được Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và ấn hành năm 1993-1995, Ðại tạng kinh Việt Nam số 17 đến 20.

Bình Anson
Tháng 11-2000

———————————

Mục Lục

Kinh Tương Ưng Bộ

Tập I – Thiên Có Kệ

Chương Một: Tương Ưng Chư Thiên
Chương Hai: Tương Ưng Thiên Tử
Chương Ba: Tương Ưng Kosala
Chương Bốn: Tương Ưng Ác Ma
Chương Năm: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni
Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên
Chương Bảy: Tương Ưng Bà La Môn
Chương Tám: Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa
Chương Chín: Tương Ưng Rừng
Chương Mười: Tương Ưng Dạ Xoa
Chương Mười Một: Tương Ưng Sakka
    
Tập II – Thiên Nhân Duyên

Chương Một: Tương Ưng Nhân Duyên
Chương Hai: Tương Ưng Minh Kiến
Chương Ba: Tương Ưng Giới
Chương Bốn: Tương Ưng Vô Thỉ
Chương Năm: Tương Ưng Kassapa
Chương Sáu: Tương Ưng Lợi Ích Ðắc Cung Kính
Chương Bảy: Tương Ưng Rahula
Chương Tám: Tương Ưng Lakkhana
Chương Chín: Tương Ưng Thí Dụ
Chương Mười: Tương Ưng Tỷ Kheo

Tập III – Thiên Uẩn

Chương Một: Tương Ưng Uẩn
Chương Hai: Tương Ưng Radha
Chương Ba: Tương Ưng Kiến
Chương Bốn: Tương Ưng Nhập
Chương Năm: Tương Ưng Sanh
Chương Sáu: Tương Ưng Phiền Não
Chương Bảy: Tương Ưng Sàriputta
Chương Tám: Tương Ưng Loài Rồng
Chương Chín: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu
Chương Mười: Tương Ưng Càn-Thát-Bà
Chương Mười Một: Tương Ưng Thần Mây
Chương Mười Hai: Tương Ưng Vacchagota
Chương Mười Ba: Tương Ưng Thiền
    
Tập IV – Thiên Sáu Xứ

Chương Một: Tương Ưng Sáu Xứ
Chương Hai: Tương Ưng Thọ
Chương Ba: Tương Ưng Nữ Nhân
Chương Bốn: Tương Ưng Jambukhàdaka
Chương Năm: Tương Ưng Sàmandaka
Chương Sáu: Tương Ưng Moggalàna
Chương Bẩy: Tương Ưng Tâm
Chương Tám: Tương Ưng Thôn Trưởng
Chương Chín: Tương Ưng Vô Vi
Chương Mười: Tương Ưng Không Thuyết

Tập V – Thiên Ðại Phẩm

Chương Một: Tương Ưng Ðạo
Chương Hai: Tương Ưng Giác Chi
Chương Ba: Tương Ưng Niệm Xứ
Chương Bốn: Tương Ưng Căn
Chương Năm: Tương Ưng Chánh Cần
Chương Sáu: Tương Ưng Lực
Chương Bảy: Tương Ưng Như Ý Túc
Chương Tám: Tương Ưng Anuruddha
Chương Chín: Tương Ưng Thiền
Chương Mười: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra
Chương Mười Một: Tương Ưng Dự Lưu
Chương Mười Hai: Tương Ưng Sự Thật

Chân thành cám ơn Ðại đức Thích Giác Ðồng, anh Tâm Kiến Chánh, anh Hứa Dân Cường, và nhóm Phật tử Vạn Hạnh đã gửi tặng bản đánh máy vi tính (Bình Anson, 12-2000).
Chân thành cám ơn anh Trương Đình Hiếu và anh Tâm Bửu đã giúp dò soát bản vi tính (Bình Anson, 07-2003; 05-2004).

Nên xem

Năm hiểm nguy khi đặt lòng tin hoàn toàn vào một cá nhân

Tịnh tín đối với một người (AN 5:250) – Có năm nguy hại này, này …