Home / Góp nhặt / IM LẶNG

IM LẶNG

Im lặng không phải là câm
Im lặng là để quán tâm của mình
Im lặng không phải bất bình
Im lặng để khỏi sự sinh trùng trùng
Im lặng để sống đại hùng
Thắng mình hơn thắng ba quân bên ngoài
Im lặng chẳng hơn thua ai
Im lặng là để tâm này thênh thang.

_Thích Thanh Từ_

Nên xem

Đoạn trừ các điên đảo: Tu tập từng bước

Nyanatiloka Mahathera, Buddhist Dictionary (1980) vipallāsa: điên đảo (perversions) hay ‘vặn vẹo, bóp méo’ (distortions). …