Home / Góp nhặt / Tượng ngài MAHA MOGGALANA (Đại Mục-kiền-liên) màu xanh dương

Tượng ngài MAHA MOGGALANA (Đại Mục-kiền-liên) màu xanh dương

Thông thường khi chúng ta đến chùa, thấy có tôn trí tượng Đức Phật và hai vị đại đệ tử. Bên phải của Ngài là tượng ngài Xá-lợi-phất, và bên trái là tượng ngài Mục-kiền-liên. Hai tượng đại đệ tử nầy thường trông giống nhau, không phân biệt.

Tuy nhiên, tại một số chùa ở Sri Lanka, cũng như trên các hình vẽ trong hang núi ở Đảo quốc Sri Lanka, chúng ta thấy tượng ngài Mục-kiền-liên được tô màu xanh dương. Theo Gs Malalasekara, trong cuốn “Từ điển Tên riêng Pali” (Dictionary of Pali Proper Names), màu xanh nầy là màu của hoa sen xanh, truyền thống tô màu nầy là dựa theo câu kệ ghi trong Phật sử (Buddhavaṃsa):

Gajjito kālameghova – nīluppalasamasādiso
iddhibalena asamo – moggallāno mahiddhiko. (1.58)

Vang động như là đám mây đen, vị có đại thần lực Moggallāna, được xem như tương đương với ĐÓA SEN XANH, là không ai sánh bằng về năng lực thần thông. [Tk Indacanda dịch Việt]

Nên xem

Đoạn trừ các điên đảo: Tu tập từng bước

Nyanatiloka Mahathera, Buddhist Dictionary (1980) vipallāsa: điên đảo (perversions) hay ‘vặn vẹo, bóp méo’ (distortions). …