Home / Căn bản Phật Pháp / Tứ Vô Lượng Tâm & Ngũ Uẩn Vô Ngã

Tứ Vô Lượng Tâm & Ngũ Uẩn Vô Ngã

Trong bài kinh nầy, Đức Phật dạy các tỳ-khưu tu tập một trong bốn tâm vô lượng (từ, bi, hỷ, xả). Từ đó, quán soi năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu tu tập rốt ráo như thế, có thể đắc quả thánh Bất lai.

Tâm Từ (AN 4:126)

(1) Ở đây, này các tỳ-khưu, có người với tâm cùng khởi với Từ, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi với Từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tịnh cư [*]. Này các tỳ-khưu, sự sinh khởi này, không có chung cùng các hàng phàm phu.

(2) Cũng có người với tâm cùng khởi với Bi, …

(3) Cũng có người với tâm cùng khởi với Hỷ, …

(4) Cũng có người với tâm cùng khởi với Xả, biến mãn một phương rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm cùng khởi với Xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Về các pháp thuộc sắc, thuộc thọ, thuộc tưởng, thuộc hành, thuộc thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là bất hạnh, là bệnh hoạn, là hướng ngoại, là hoại diệt, là trống không, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh cộng trú với chư thiên ở cõi trời Tịnh cư [*]. Này các tỳ-khưu, sự sinh khởi này, không có chung cùng các hàng phàm phu.

[*] cõi trời Tịnh cư: cõi trời cao nhất của sắc giới, trú xứ của các vị thánh Bất Lai.

————————–

Loving-Kindness (AN 4:126) Translated by Bhikkhu Bodhi

(1) “Here, bhikkhus, some person dwells pervading one quarter with a mind imbued with loving-kindness, likewise the second quarter, the third quarter, and the fourth quarter. Thus above, below, across, and everywhere, and to all as to himself, he dwells pervading the entire world with a mind imbued with loving-kindness, vast, exalted, measureless, without enmity, without ill will. He contemplates whatever phenomena there pertain to form, feeling, perception, volitional activities, and consciousness as impermanent, as suffering, as a disease, as a boil, as a dart, as misery, as an affliction, as alien, as disintegrating, as empty, as non-self. With the breakup of the body, after death, he is reborn in companionship with the devas of the pure abodes. This is a rebirth not shared with worldlings.

(2) “Again, some person dwells pervading one quarter with a mind imbued with compassion …

(3) … altruistic joy …

(4) … equanimity, likewise the second quarter, the third quarter, and the fourth quarter. Thus above, below, across, and everywhere, and to all as to himself, he dwells pervading the entire world with a mind imbued with equanimity, vast, exalted, measureless, without enmity, without ill will. He contemplates whatever phenomena there pertain to form, feeling, perception, volitional activities, and consciousness as impermanent, as suffering, as a disease, as a boil, as a dart, as misery, as an affliction, as alien, as disintegrating, as empty, as non-self. With the breakup of the body, after death, he is reborn in companionship with the devas of the pure abodes. This is a rebirth not shared with worldlings.”

———————-

Nên xem

Thiền phái Trúc Lâm

  NHỮNG THIỀN SƯ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁI TRÚC LÂM Tại Việt Nam có …