Home / Căn bản Phật Pháp / Kinh Điềm Lành Lớn Nhất (Hán tạng)

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất (Hán tạng)

Bài kinh nầy trong Hán tạng được xem như tương đương với kinh Điềm Lành (Mangala Sutta) trong tạng Pali.

Pháp Cú Kinh (T210), Phẩm Cát Tường, Chương 39

Kinh Điềm Lành Lớn Nhất
Thiền sư Nhất Hạnh dịch nghĩa
https://langmai.org/tang-kinh-cac/kinh-van/kinh-moi-dich/ket-mot-trang-hoa/kinh-diem-lanh-lon-nhat/

Bài kệ 1

Phật tôn quá chư thiên 佛 尊 過 諸 天
Như Lai thường hiện nghĩa 如 來 常 現 義
Hữu phạm chí đạo sĩ 有 梵 志 道 士
Lai vấn hà cát tường 來 問 何 吉 祥

Bụt được tôn quý hơn cả trong hai giới trời và người vì Ngài thường có khả năng đưa ra những giáo nghĩa mầu nhiệm của một bậc Như Lai. Một ngày kia, có một vị đạo sư Bà la môn tới hỏi: Cái gì mới thật là điềm lành lớn nhất?

Bài kệ 2

Ư thị Phật mẫn thương 於 是 佛 愍 傷
Vị thuyết chân hữu yếu 為 說 真 有 要
Dĩ tín lạc chánh pháp 已 信 樂 正 法
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Ngay lúc đó với lòng xót thương, Bụt đã thuyết giảng về những gì thiết yếu và chân thật. Ngài dạy: Có niềm tin nơi chánh pháp và có hạnh phúc trong khi học hỏi giáo pháp. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 3

Nhược bất tùng thiên nhân 若 不 從 天 人
Hy vọng cầu kiểu hạnh 希 望 求 僥 倖
Diệc bất đáo thần từ 亦 不 禱 神 祠
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Không đi theo trời và người để cầu mong ban phúc và tránh họa, cũng không đến cầu đảo ở các đền miếu. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 4

Hữu hiền trạch thiện cư 友 賢 擇 善 居
Thường tiên vi phúc đức 常 先 為  福 德
Sắc thân thừa trinh chánh 勅 身 承 貞 正
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Chọn được môi trường tốt, có nhiều bạn hiền, có dịp làm những việc phúc đức, giữ lòng cho trinh bạch và chân chánh. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 5

Khứ ác tùng tựu thiện 去 惡 從 就 善
Tị tửu tri tự tiết 避 酒 知 自 節
Bất dâm ư nữ sắc 不 婬 於 女 色
Thị vi tối cát tường 是 為  最 吉 祥

Biết bỏ ác theo lành, không uống rượu, biết tiết chế, không đắm trong sắc dục. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 6

Đa văn như giới hành 多 聞 如 戒 行
Pháp luật tinh tấn học 法 律 精 進 學
Tu kỷ vô sở tranh 修 己 無 所 爭
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Học rộng biết trì giới. Siêng năng tu tập theo giáo pháp và luật nghi. Biết tu dưỡng thân tâm, không vướng vào các cuộc tranh chấp. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 7

Cư hiếu sự phụ mẫu 居 孝 事 父 母
Trị gia dưỡng thê tử 治 家 養 妻 子
Bất vi không phạp hành 不 為 空 乏 行
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Là người con hiếu thảo, có cơ hội phụng dưỡng mẹ cha. Biết chăm sóc gia đình, giữ cho trong nhà êm ấm, không để cho lâm vào cảnh nghèo đói. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 8

Bất mạn bất tự đại 不 慢 不 自 大
Tri túc niệm phản phúc 知 足 念 反 覆
Dĩ thời tụng tập kinh 以 時 誦 習 經
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Không kiêu mạn, không cho mình là hơn người. Biết tri túc, biết xét suy. Có thì giờ đọc tụng và thực tập kinh điển. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 9

Sở văn thường dục nhận 所 聞 常 欲 忍
Nhạo dục kiến sa môn 樂 欲 見 沙 門
Mỗi giảng tiếp thính thọ 每 講 輒 聽 受
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Biết nhẫn nhục khi nghe điều bất như ý. Có hạnh phúc mỗi khi được gặp người xuất gia. Mỗi khi nghe pháp hết lòng tiếp nhận để hành trì. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 10

Trì trai tu phạm hạnh 持 齋 修 梵 行
Thường dục kiến hiền minh 常 欲 見 賢 明
Y phụ minh trí giả 依 附 明 智 者
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Biết ăn chay, biết tu theo phạm hạnh. Có hạnh phúc khi gặp các hiền đức. Biết nương vào các bậc có trí sáng. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 11

Dĩ tín hữu đạo đức 已 信 有 道 德
Chánh ý hướng vô nghi 正 意 向 無 疑
Dục thoát tam ác đạo 欲 脫 三 惡 道
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Có niềm tin, có một đời sống tâm linh. Tâm ý ngay thẳng, không bị hoài nghi che lấp. Có quyết tâm lành xa ba nẻo về xấu ác. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 12

Đẳng tâm hành bố thí 等 心 行 布 施
Phụng chư đắc đạo giả 奉 諸 得 道 者
Diệc kính chư thiên nhân 亦 敬 諸 天 人
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Biết bố thí với tâm niệm bình đẳng. Biết phụng sự những bậc đắc đạo. Biết tôn quý những kẻ đáng tôn quý trong hai giới nhân và thiên. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 13

Thường dục ly tham dâm 常 欲 離 貪 婬
Ngộ si sân nhuế ý 遇 癡 瞋 恚 意
Năng tập thành đạo kiến 能 習 成 道 見
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Biết xa lìa tham dục, sân hận và si mê. Thường tu tập để mong đạt được chánh kiến. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 14

Nhược dĩ khí phi vụ 若 以 棄 非 務
Năng cần tu đạo dụng 能 勤 修 道 用
Thường sự ư khả sự 常 事 於 可 事
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Biết buông bỏ những nghiệp vụ phi nghĩa. Có khả năng áp dụng đạo pháp vào đời sống hằng ngày. Biết theo đuổi một lý tưởng đáng được theo đuổi. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 15

Nhất thiết vi thiên hạ 一 切 為 天 下
Kiến lập đại từ ý 建 立 大 慈 意
Tu nhân an chúng sinh 修 人 安 眾 生
Thị vi tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Vì tất cả nhân loại vun bón tâm đại từ. Nuôi dưỡng tình thương để đem lại an bình cho thế gian. Đó là điềm lành lớn nhất.

Bài kệ 16

Trí giả cư thế gian 智 者 居 世 間
Thường tập cát tường hạnh 常 習 吉 祥 行
Tự trí thành tuệ kiến 自 致 成 慧 見
Thị vị tối cát tường 是 為 最 吉 祥

Là bậc trí giả ở trong cuộc đời thường tập hạnh tạo tác những điềm lành cho đến khi chính mình thành tựu được tuệ giác lớn. Đó là điềm lành lớn nhất.

*

Nên xem

Thiền phái Trúc Lâm

  NHỮNG THIỀN SƯ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁI TRÚC LÂM Tại Việt Nam có …