Home / Giảng Luận / Đoạn trừ các điên đảo: Tu tập từng bước

Đoạn trừ các điên đảo: Tu tập từng bước

Nyanatiloka Mahathera, Buddhist Dictionary (1980)

vipallāsa: điên đảo (perversions) hay ‘vặn vẹo, bóp méo’ (distortions). – “Có bốn điên đảo về tưởng (saññā-vipallāsa), tâm ý (citta-vipallāsa), và kiến (diṭṭhi-vipallāsa). Bốn điên đảo ấy là gì? Xem những gì vô thường (anicca) là thường; những gì khổ (dukkha) là lạc (vui thú); những gì không có ngã (vô ngã, anattā) là ngã; những gì bất tịnh (xấu xa, bất mỹ, asubha) là tịnh (mỹ, đẹp)” (AN 4.49).“Trong các điên đảo, thì tưởng điên đảo, kiến điên đảo, tâm điên đảo, cho vô thường là thường, vô ngã là ngã, và kiến điên đảo lấy khổ làm vui, bất tịnh làm tịnh được đoạn trừ với trí đạo thứ nhất (Dự lưu). Tưởng điên đảo, tâm điên đảo lấy bất tịnh làm tịnh được đoạn trừ với trí đạo thứ ba (Bất lai). Tưởng điên đảo, tâm điên đảo lấy khổ làm vui được đoạn trừ bằng trí đạo thứ tư (A-la-hán)” (Vism XXII.68).

Liên hệ giữa mười pháp quán tưởng và bốn lập niệm
Bhikkhu Ānalayo, Mindfully facing disease and death (2017)

Binh Anson

Nên xem

Thiền phái Trúc Lâm

  NHỮNG THIỀN SƯ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁI TRÚC LÂM Tại Việt Nam có …