Home / Luật / Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I)

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I)

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): II. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ NHÌ

 II. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ NHÌ [79] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha (Vương Xá), ở núi Gijjhakūṭa (Linh Thứu sơn). Vào lúc bấy giờ, có nhiều vị tỳ-khưu thân thiết đồng quan điểm đã dựng lên ở sườn núi Isigili những túp lều bằng cỏ …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): III. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ BA

 III. CHƯƠNG PĀRĀJIKA THỨ BA [176] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự ở thành Vesālī, Mahāvana, giảng đường Kūṭāgāra. Vào lúc bấy giờ, đức Thế Tôn thuyết giảng về (đề mục) bất tịnh, ngợi khen về (đề mục) bất tịnh, ngợi khen sự tu tập về (đề mục) …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG)

 V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) [1] Bạch chư đại đức, mười ba điều saṅghādisesa (tăng tàng) này được đưa ra đọc tụng. ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ NHẤT: [301] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi (Xá Vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tu viện của ông Anāthapiṇḍika …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt)

V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt) ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ BA: [399] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức Udāyi cư ngụ ở trong rừng. Trú xá của đại đức ấy đẹp đẽ, …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt-1)

V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt) ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ SÁU: [496] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở thành Āḷavī tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng các …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt-2)

V. CHƯƠNG SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) (tt) ĐIỀU SAṄGHĀDISESA (TĂNG TÀNG) THỨ CHÍN [566] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Rājagaha, Veḷuvana, nơi nuôi dưỡng các con sóc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu nhóm Mettiya và Bhummajaka trong lúc đang đi xuống từ núi Gijjhakūṭa …

Xem thêm »

Phân Tích Giới Tỳ-khưu – I (Bhikkhuvibhanga I): VI. CHƯƠNG ANIYATA (BẤT ĐỊNH)

VI. CHƯƠNG ANIYATA (BẤT ĐỊNH) Bạch chư đại đức, hai điều aniyata (bất định) này được đưa ra đọc tụng. ĐIỀU ANIYATA (BẤT ĐỊNH) THỨ NHẤT: [633] Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Sāvatthi, Jetavana, tu viện của ông Anāthapiṇḍika. Vào lúc bấy giờ, đại đức …

Xem thêm »