Home / Kinh Nikaya / Trung Bộ Kinh – Majjhima-Nikàya

Trung Bộ Kinh – Majjhima-Nikàya

Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya): 2. Kinh Tất cả các lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo!” –“Bạch Thế Tôn“, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: “Này các Tỷ-kheo, …

Xem thêm »