Home / Kinh Nikaya / Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka-Nikàya / Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm Hứng Ngữ) Udàna

Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm Hứng Ngữ) Udàna

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Tám – Phẩm Pàtaligàmiya

(I) (Udàna 80) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana ngôi vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng pháp thoại liên tưởng đến Niết-bàn cho các Tỷ-kheo, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Các Tỷ-kheo ấy …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Bảy – Phẩm Nhỏ

(I) (Udàna 74) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, khu vườn cuả ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ Sàriputta, với pháp thoại gồm nhiều pháp môn đang trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ Tôn giả Lakumthakabbaddiya. Do Tôn …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Sáu – Phẩm Sanh Ra Ðã Mù

(I) (Udàna 62) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Vesàli tại Ðại Lâm chỗ ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm bát, đi vào Vesàli để khất thực. Khất thực ở Vesàli xong, sau buổi ăn, khi đi khất …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Năm – Phẩm Trưởng Lão Sona

(I) (Udàna 47) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala có mặt với hoàng hậu Mallikà trên lầu thượng của hoàng cung, rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với hoàng hậu …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Bốn – Phẩm Meghiya

(I) (Udàna 34) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càlikà Lúc bấy giờ Tôn giả Meghiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Ba – Phẩm Nanda

(I) (Udàna 21) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana trong khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, một Tỷ-kheo ngồi không xa Thế Tôn, ngồi kiết già, lưng thẳng, chịu đựng sự đau đớn, kết quả của nghiệp về trước, nhói đau, cực …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Hai – Phẩm Mucalinda

(I) (Udàna 10) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvela, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Mucalinda, khi Ngài mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn, trong bảy ngày ngồi một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Lúc bấy giờ, một …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Chương Một – Phẩm Bồ Ðề

(I) (Udàna 1) Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn ở Uruvelà, trên bờ sông Neranjarà, dưới gốc cây Bồ đề, khi mới chứng Chánh Ðẳng Giác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn trong bảy ngày ngồi trong một thế ngồi kiết-già, thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Tự Thuyết – Udàna: Mục Lục

Mục Lục     Chương 1: Phẩm Bồ Ðề     Chương 2: Phẩm Muccalinda     Chương 3: Phẩm Nanda     Chương 4: Phẩm Meghiya     Chương 5: Phẩm Trưởng Lão Sona     Chương 6: Phẩm Sanh Ra Ðã Mù     Chương 7: Phẩm Nhỏ     Chương 8: Phẩm Pataligamiya Giới thiệu …

Xem thêm »