Home / Kinh Nikaya / Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka-Nikàya / Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka

Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Bốn – Bốn Pháp: Phẩm I

(C) (Cat. I) (It. 101) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, Ta là Bà-la-môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Ba – Ba Pháp: Phẩm V

(XC) (Tik. V, 1) (It. 87) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, có ba tín thành tối thượng này. Thế nào là ba? Này các Tỷ-kheo, so sánh các chúng sanh, không chân, hai …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Ba – Ba Pháp: Phẩm IV

(LXXX) (Tik. IV, 1) (It. 72) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, có ba tầm tư bất thiện này. Thế nào là ba? Tầm tư liên hệ đến tự đề cao mình; tầm tư …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Ba – Ba Pháp: Phẩm III

(LXX) (Tik. III, 1) (It. 58) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Ta đã thấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Ba – Ba Pháp: Phẩm II

(LX) (Tik. II, 1) (It. 51) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Ba – Ba Pháp: Phẩm I

(L) (Tik. I, 1) (It. 45) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện; Sân là căn bản bất …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Hai – Hai Pháp: Phẩm II

(XXXVIII) (Duk. II, 1) (It. 31) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo. Với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều đó là an ổn và ẩn dật. …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Hai – Hai Pháp: Phẩm I

(XXVIII) (Duk. I, 1) (It. 22) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú đau khổ có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Một – Một Pháp: Phẩm II

(XI) (Ek II, 1) (It. 6) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri Si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Chương Một – Một Pháp: Phẩm I

(I) (Ek I, 1) (It. 1) Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe: Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các Thầy không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Tham, này …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Kinh Phật Thuyết Như Vậy – Itivuttaka: Giới thiệu Tập Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka)

Mục Lục Giới thiệu Chương Một – Tập Một Pháp Phẩm I, Phẩm II, Phẩm III Chương Hai – Tập Hai Pháp Phẩm I, Phẩm II Chương Ba – Tập Ba Pháp Phẩm I, Phẩm II, Phẩm III, Phẩm IV Phẩm V Chương Bốn – Tập Bốn Pháp Phẩm I …

Xem thêm »