Home / Kinh Nikaya / Tiểu Bộ Kinh - Khuddaka-Nikàya / Kinh Pháp Cú – Dhammapada

Kinh Pháp Cú – Dhammapada

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Tập I: Kinh Pháp Cú (Dhammapada) – Phẩm 21-26

XXI. Phẩm Tạp Lục 290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn, Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn.” 291. “Gieo khổ đau cho người, Mong cầu lạc cho mình, Bị hận thù buộc ràng Không sao thoát hận thù.” 292. “Việc đáng làm, …

Xem thêm »

Tiểu Bộ Kinh – Khuddhaka Nikaya: Tập I: Kinh Pháp Cú – Dhammapada – Mục lục

Mục Lục [01-10] I. Phẩm Song Yếu (001-020) II. Phẩm Không Phóng Dật (021-032) III. Phẩm Tâm (033-043) IV. Phẩm Hoa (044-059) V. Phẩm Kẻ Ngu (060-075) VI. Phẩm Hiền Trí (076-089) VII. Phẩm A-La-Hán (090-099) VIII. Phẩm Ngàn (100-115) IX. Phẩm Ác (116-128) X. Phẩm Hình Phạt (129-145) [11-20] …

Xem thêm »