Recent Posts

Big Thumbnail

Gốc rễ tâm linh Làng Mai

  LỊCH SỬ ĐẠO BỤT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI Vào khoảng năm 1935 tức cách đây chừng 60 năm, trên tập san Đuốc Tuệ ở Hà Nội người ta thấy có một danh từ mới, đó là Nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là đạo Bụt ở …

Xem thêm »

Những phương pháp tu tập Làng Mai

  LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài Truyền thống Sinh động của Thiền tập Phật giáo. Đây là mùa Đông thứ ba chúng ta học về đề tài này. Năm nay chúng ta sẽ để …

Xem thêm »

Miên mật, hiện pháp, lạc trú

  Chúng ta biết rằng sự thực tập ở Làng Mai được tóm tắt trong ba nguyên tắc: Thứ nhất là Miên mật, thứ hai là Hiện pháp, và thứ ba là Lạc trú. Nếu nắm được ba nguyên tắc đó cho chắc chắn, thì sự thực tập của chúng …

Xem thêm »

Blog Block

Gốc rễ tâm linh Làng Mai

  LỊCH SỬ ĐẠO BỤT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI Vào khoảng năm 1935 tức cách đây chừng 60 năm, trên tập san Đuốc Tuệ ở Hà Nội người ta thấy có một danh từ mới, đó là Nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là đạo Bụt ở …

Xem thêm »

Những phương pháp tu tập Làng Mai

  LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài Truyền thống Sinh động của Thiền tập Phật giáo. Đây là mùa Đông thứ ba chúng ta học về đề tài này. Năm nay chúng ta sẽ để …

Xem thêm »

Miên mật, hiện pháp, lạc trú

  Chúng ta biết rằng sự thực tập ở Làng Mai được tóm tắt trong ba nguyên tắc: Thứ nhất là Miên mật, thứ hai là Hiện pháp, và thứ ba là Lạc trú. Nếu nắm được ba nguyên tắc đó cho chắc chắn, thì sự thực tập của chúng …

Xem thêm »

Masonry Block

Gốc rễ tâm linh Làng Mai

  LỊCH SỬ ĐẠO BỤT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI Vào khoảng năm 1935 tức cách đây chừng 60 năm, trên tập san Đuốc Tuệ ở Hà Nội người ta thấy có một danh từ mới, đó là Nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là đạo Bụt ở …

Xem thêm »

Những phương pháp tu tập Làng Mai

  LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài Truyền thống Sinh động của Thiền tập Phật giáo. Đây là mùa Đông thứ ba chúng ta học về đề tài này. Năm nay chúng ta sẽ để …

Xem thêm »

Miên mật, hiện pháp, lạc trú

  Chúng ta biết rằng sự thực tập ở Làng Mai được tóm tắt trong ba nguyên tắc: Thứ nhất là Miên mật, thứ hai là Hiện pháp, và thứ ba là Lạc trú. Nếu nắm được ba nguyên tắc đó cho chắc chắn, thì sự thực tập của chúng …

Xem thêm »

Phương pháp tu tập Làng Mai

  Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 3 – Dành cho những Phương pháp tu tập Làng Mai. Nội dung gồm những thực tập dựa trên giáo điển thời nguyên thỉ để cung ứng những pháp môn thiền tập Đại thừa, thích hợp với việc trị liệu …

Xem thêm »
 • Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta-Nikàya: Giới thiệu

  Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli (Trường bộ, Trung bộ, Tương Ưng bộ, Tăng Chi bộ, và Tiểu bộ). Bộ kinh là một tập hợp các bài kinh dài ngắn không đều, nhưng đa số là các bài kinh ngắn, được sắp …

  Xem thêm »

TimeLine Block

April, 2018

 • 21 April

  Gốc rễ tâm linh Làng Mai

    LỊCH SỬ ĐẠO BỤT ĐI VÀO CUỘC ĐỜI Vào khoảng năm 1935 tức cách đây chừng 60 năm, trên tập san Đuốc Tuệ ở Hà Nội người ta thấy có một danh từ mới, đó là Nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là đạo Bụt ở …

  Xem thêm »
 • 21 April

  Những phương pháp tu tập Làng Mai

    LƯỢC QUA SINH ĐỘNG THIỀN TẬP Trong hai mùa An cư kiết Đông vừa qua, chúng ta đã tu học với đề tài Truyền thống Sinh động của Thiền tập Phật giáo. Đây là mùa Đông thứ ba chúng ta học về đề tài này. Năm nay chúng ta sẽ để …

  Xem thêm »

March, 2018

 • 4 March

  Miên mật, hiện pháp, lạc trú

    Chúng ta biết rằng sự thực tập ở Làng Mai được tóm tắt trong ba nguyên tắc: Thứ nhất là Miên mật, thứ hai là Hiện pháp, và thứ ba là Lạc trú. Nếu nắm được ba nguyên tắc đó cho chắc chắn, thì sự thực tập của chúng …

  Xem thêm »
 • 4 March

  Phương pháp tu tập Làng Mai

    Truyền thống sinh động của thiền tập – TẬP 3 – Dành cho những Phương pháp tu tập Làng Mai. Nội dung gồm những thực tập dựa trên giáo điển thời nguyên thỉ để cung ứng những pháp môn thiền tập Đại thừa, thích hợp với việc trị liệu …

  Xem thêm »

February, 2018

 • 24 February

  Thiền Giáo không hai

    Chúng ta biết rằng bản chất của đạo Bụt là thiền. Bụt đã tu thiền, và các thầy trong thời của Bụt cũng tu thiền. Có người tu nhiều hơn học, có người học nhiều hơn tu. Điều đó thời nào cũng có. Nhưng nói rằng hai phái là …

  Xem thêm »
 • 24 February

  Tổng lược

    Các giai đoạn thiền tông Việt Nam Tóm lược về các thiền phái ở Việt Nam, trước hết chúng ta phải nói tới tổ Tăng Hội, sơ tổ của thiền tông Việt Nam. Thầy Tăng Hội sinh ra và hành đạo tại Việt Nam vào nữa đầu của thế …

  Xem thêm »